Alternatif ödeme yöntemleri toplam sağlığı yönetimi ve sağlık alanında farklı yenilikler getiriyor. Kilit teknolojilere ve veri altyapısına yapılan yatırımlar yeniliklerin başarıya ulaşmasında önemli rol oynuyor.
Üçlü Hedef (Triple Aim) – Tedavi sürecinde hasta deneyiminin geliştirilmesi, toplum sağlığının daha iyi noktaya getirilmesi ve kişi başına sağlık giderlerinin azaltılması için HHS (Department of Health and Human Services – Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) tarafından Medicare olarak adlandırılan hizmet ücreti ödemelerinin yüzde 50’lik kısmının 2018 yılına kadar alternatif ödeme yöntemleri ile alınması hedefleniyor.

Alternatif ödeme yöntemleriyle daha düşük maliyetle daha iyi sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor. Bu yöntemlerin kullanılması için sağlayıcıların, ödeme yapan kişilerin ve sağlık hizmeti sağlayan kuruluşların sisteme dâhil olarak gündelik operasyonlarında temel değişiklikler gerçekleştirmesi gerekiyor. HHS, alternatif ödeme yöntemleri üzerinden sağlık sektörünü toplum sağlık yönetimi (PHM – Population Health Management) modeline dâhil etmeye çalışıyor.
2016 yılının sonu itibariyle topluk sağlık yönetimi yenilikleri konusunda yaklaşık olarak ödemelerin yüzde 25’inin alternatif ödeme modelleri üzerinden gerçekleştirilmesi önemli detaylar arasında yer alıyor. Bu trend sağlık hizmeti veren kuruluşların alternatif ödeme yöntemleri konusundaki tercihlerinin risk temelli ödeme modelleri karşısında farklılaştığını ortaya koyuyor.
Alternatif ödeme yöntemlerinin anlaşılması sağlık kuruluşlarının kurumsal modellerine ve benzer şekilde teknoloji çözümü sağlayıcılarının davranış değişikliklerinde belirleyici olmasından dolayı büyük önem taşıyor.

Hizmet Bedeli (FSS – Fee for service)
Hizmet bedeli adından da anlaşılacağı üzere sağlık hizmeti veren kuruluşların kan testi, doktor muayenesi ve MRI gibi herhangi bir hizmet karşısında talep ettiği ücreti ifade ediyor. Söz konusu model değerden çok hacim konusunda teşvik etmesinden dolayı olumsuz yöndeki teşvikleri arttırarak sağlık hizmeti maliyetlerinin artmasına neden olabiliyor. Hizmet bedeli modeli günümüz sağlık sektöründeki baskın model olmaya devam etmesine karşın mevcut tablonun hızla değiştiğini söyleyebilmek mümkün.
İşte size her geçen gün daha fazla tavsiye edilen ve popüler hale gelen üç farklı alternatif ödeme yöntemi:

Hesap Verebilir Bakım Kuruluşları ( ACO – Accountable Care Organization)
Hesap verebilir bakım kuruluşları birincil bakım, fizik tedavi, hastane, klinik ve bunlara benzer farklı niteliklerdeki hizmet sağlayıcılarının sorumlulukları paylaşmak üzere bir araya gelerek geniş hasta kitlesine daha iyi kalite hizmet vermek amacıyla bir araya geldiği hizmet sağlayıcılarıdır. Sağlık sonuçları bakımından performans hedeflerine odaklı olarak çalışan bu kuruluşlar ulaştıkları sonuca göre teşvik, ulaşamadıkları sonuçlar karşısında ceza uygulamasıyla çalışırlar. Yinelenen testler gibi gereksiz maliyetlerin ortadan kaldırılması ve gelişmiş koordinasyon nitelikleri sayesinde hesap verebilir bakım kuruluşları daha düşük maliyetle daha iyi sağlık hizmeti sunabilmektedir. Hesap verebilir bakım kuruluşları modeli farklı nedenlerden dolayı başarılı sonuçlar ortaya koyar. Tüm göstergeler bu modelin artan getiri için risk almak isteyen sağlayıcılar için önemli bir seçenek olmaya devam edeceğine dair işaretler veriyor.

Sağlık paketi diz veya kalça problemi gibi belirli bir problem konusunda toplam maliyetin yaklaşık olarak hesaplandığı durumlardır. Örneğin, kalça replasmanı konusunda 30 günlük tedavi için varsayılan ücret 10.000 USD olarak düşünebilir. Fakat bu ücret farklı hastanelere ve bölgelere göre değişiklik gösterir. Nitekim 2013 yılındaki rakamlar kalça replasmanı konusunda ABD’deki maliyetlerin 10.000 ile 125.000 USD arasında değiştiğini ortaya koymaktadır. Buna karşın sigorta kuruluşları finansal riskleri azaltmak için sundukları paketleri alternatif ödeme yöntemi olarak değerlendiriliyor. Bu noktada sağlayıcılar ise kendi taraflarında maliyetleri kontrol altında tutarak marjlarını daha ileri taşımayı hedeflemektedir. Söz konusu alandaki teşvikler bu ödeme yöntemini ön plana çıkarıyor.

Hasta Merkezli Tıbbi Evler (Patient-Centered Medical Home – PCMH)
Amerikan Hekim Koleji (American College of Physicians – ACP) Hasta Merkezli Tıbbi Evleri (Patient-Centered Medical Home – PCMH), hasta tedavisinin birincil bakım doktorları aracılığıyla koordine edilerek gerekli bakımın nerede ve ne zaman ihtiyaç duyulduğunun hastalara aktarıldığı bir şekilde sağlandığı bakım iletim modeli olarak tanımlamaktadır. Söz konusu model aralarında birincil bakım uzmanları, doktorlar, uygulama hemşireleri ve buna benzer uzmanların yer aldığı üst düzeyde koordinasyona sahip ekipler gerektirir. Ekipler, hastalar ve hasta bakıcılar bakım koordinasyonunu sağlamak için birbirleriyle yakın çalışır. Çalışma prensibi daha iyi koordinasyonla sağlanan kazançların tüm paydaşlara bölünmesi şeklindedir.
Sağlık sektöründeki değer odaklı bakım yaklaşımının benimsenmesiyle ACO ve PCMH gibi ödeme modellerinin nitelikli sonuçlar ortaya koyması büyük oranda toplum sağlığı yönetimindeki uygulamalara dayanıyor. Bu konuda ise toplum sağlığı yönetimi konusundaki uygulamaların her geçen gün daha kapsamlı ve karmaşık hale geldiğini söyleyebilmek mümkün.
Etkin bir toplum sağlığı yönetim modeli farklı kaynaklardaki verilerin analiz edilmek ve değerlendirilmek üzere paylaşılmasını ve toplanmasını gerektirir. Sağlık sistemlerinin bu sürece dâhil edilebilmesi için teknoloji, analiz ve yeni ödeme modellerinde başarıya ulaşmada farklı özelliklerin yer aldığı konularda yatırım yapılması gerekir.
Alternatif ödeme yöntemlerinin büyümesindeki bir diğer önemli etken hastaların aktif partnerler olarak sağlık hizmeti veren kuruluşlara hedeflerine ulaşmasını sağlayabilecek şekilde aktif olarak sürece dâhil olmasıdır. Yeni, dijital sağlık teknolojileri ve uygulamaları daha kapsamlı hasta deneyimleri için veri toplama ve analizi konusunda hasta katılımını geliştirmeyi hedefliyor. Genellikle finansal ödüllerin sunulduğu bu süreçlerde hedeflere hastalarla birlikte ulaşılması öncelikli konuların başında geliyor.

Alternatif Ödeme Yöntemleri ve Sağlık Alanındaki IT Altyapısı
Toplum sağlığı yönetimi ve alternatif ödeme yöntemlerinin başarısı analiz ve aktif katılımın sağlandığı hasta yönetimi uygulamalarına dayanıyor.
Öncelikli olarak hastaların katılımını sağlamayı hedefleyen dijital sağlık programlarının geride bıraktığımız birkaç yıl içerisinde önemli düzeyde ilerleme kat etmesi söz konusu noktanın son derece önemli olduğunu ortaya koyuyor. Dijital sağlık konusunda tüm her şeyi “dijital” ortamda edinerek bu konudaki nimetlerden faydalanmak isteyen kuruluşlar yakın geçmişte aralarında tele sağlık programları, nesnelerin interneti teknolojileri gibi yeniliklerin bulunduğu alanlarda trilyonlarca dolarlık yatırımlar gerçekleştirdi.

Sağlık sektöründeki dijital dönüşümün teknoloji ekosisteminin çeşitli ve çok sayıdaki kaynaklardan veri toplama imkânlarıyla başarıya ulaşabileceğini söyleyebiliriz. Bu durum günümüz sağlık teknolojisi şirketleri için ciddi bir zorluk olmasına karşın önemli bir fırsat olarak ön plana çıkıyor.
Özellikle CIO’lar ile çalışan teknoloji şirketleri için bir diğer zorluk ise yeni karar alan kişilerin ve keşfedilmesi gereken yeni unvanların toplum sağlığı yönetimi alanında görülmeye başlaması olarak dikkat çekiyor. Chief Population Health Officer, Chief Patient Experience Officer ve Chief Data Officer bu alanda görülmeye başlanan ve rolleri anlaşılması gereken unvanlar arasında yer alıyor.
Sağlık sistemi, sağlık planı ve sağlık teknolojisi sağlayan şirketlerin değer odaklı olarak dönüşen sağlık sektörüne farklı planları bulunuyor. Geliştirilen teknoloji ve analiz özelliklerinin sağlık sektöründeki risklerin yönetilmesi, maliyetleri kontrol altında tutması ve performans odaklı ödeme modeli teşvik etmesi konusunda önemli yenilikler sunduğu şüphe götürmez bir gerçek. Tüm bu çözümler toplum sağlığı ve gelişmekte olan benzer platformlardaki verilerin analizi ile önemli fırsatlar sunuyor.