Giyilebilir teknoloji, sağlık sektörü CIO’ları için ne anlama geliyor?

Giyilebilir teknoloji, sağlık sektörü CIO’ları için ne anlama geliyor?

Sağlık kuruluşlarında çalışan CIO’lar büyük emek harcadıkları hizmete göre ödemeden, değere göre ödeme dönüşümünde eşsiz bir imkana sahip: giyilebilir teknoloji cihazları.

Gelişmelere stratejik açıdan yaklaşan CIO’lar, organizasyonlarını güçlendirme konusunda büyük veri analizi ve toplum sağlığı yönetimi gibi alanlarda adımlar atmayı ihmal etmiyor. Giyilebilir teknolojiler sağlık sektörü için bulunmaz bir fırsat olma niteliği taşıyor. Yaşanılan gelişmeler doğrultusunda sağlık sektöründe çalışan CIO’lar için giyilebilir teknolojilerle çalışmak kaçınılmaz bir zorunluluk halin geldiğini söylemek mümkün. Bu zorunluluk karşısında bir tüketici ürününün bir sağlık kuruluşuna nasıl fayda sağlayacağı irdelenebilecek detayların başında geliyor. Giyilebilir teknolojilerin sağlık kuruluşlarına sağlayabileceği faydalar aşikar olmasına karşın, henüz bu teknolojilerin sağlık sektöründe kullanılmasına yönelik FDA onayı bulunmamakla birlikte pek çok tıbbi personel tarafından tercih edilmiyor. Sağlık sektörü için giyilebilir teknolojiler neden bu kadar önemli? Yasal düzenlemelerin oldukça ağır, karmaşık ve farklı işlevsellikleri bünyesinde barındıran sağlık kuruluşlarında giyilebilir teknolojilerden nasıl faydalanılabilir?

doctor-wearables-1600x600

Giyilebilir teknolojilerin sağlık kuruluşları tarafından kullanılmasından nasıl fayda sağlanabileceğinin cevabı temel olarak şu üç sorunun cevabıyla paralellik gösteriyor:
1. Siz ve kuruluşunuz büyük veri yeniliklerine ilgili mi?
2. CEO veya İdari Müdürünüz toplum sağlığı konusunda çalışmalar yürütüyor mu?
3. Daha fazla hasta verisine erişebilmek adına ortaklıklar kurmak için çalışmalar yürütüyor musunuz?
Eğer sağlık kuruluşunda çalışan bir CIO olarak yukarıdaki soruların en azından iki tanesine “evet” cevabını veriyorsanız giyilebilir teknolojiler problemlerinizi çözmek için bulunulmaz bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. İşte size giyilebilir teknolojilerin sizin için neden en ideal çözüm olduğuna dair üç neden.

1. Büyük veri ve analizler
Sağlık sektörüne yönelik analiz konferanslarında ve sağlık sektörünün geleceğine yönelik farklı sunumlarda büyük verinin sağlık kuruluşu organizasyonlarının geleceği için önemli olduğu dile getirilmektedir. Gelişmelere bu perspektiften bakan kuruluşların organizasyonlarında veri bilimcilere yer vermeye başlaması dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Nitekim büyük veri sağlık sektöründe faaliyet gösteren organizasyonlar için hem maliyetlerin düşürülmesi hem de yeni gelir kaynaklarının sağlanması bakımından fayda sağlayacak bir yenilik olarak ön plana çıkıyor. Ortaya çıkacak gelişmelerle sağlık sektöründe çalışan CIO’lar için operasyonel olarak daha kritik ve daha stratejik konulara başkanlık edilecek olması yeni kariyer fırsatlarını beraberinde getireceğini göz ardı etmemek gerekiyor.

Büyük veri sağlık sektöründe ne kadar hızlı uygulama alanı bulabilir?
Sağlık kuruluşları için büyük verinin geliştirilmesinde iki önemli aşama bulunuyor. Bunlardan birincisi dahili Elektronik Tıbbi Kayıt (EMR – Electronic Medical Record) sistemindeki uyumun olarak ön plana çıkıyor. Elektronik Tıbbi Kayıt sisteminde beş ile on arasında sağlık kuruluşuna yönelik uyumun sağlanması halinde analiz edilebilecek veri miktarında 5 ile 10 kat arasında artış yaşanabilir. Fakat bu süreçte büyük veri piramidinin tabanında yer alan veri kaynaklarının göz ardı edilmemesi önem taşıyor. Tıbbi tedavi sürecinde Hastalar Tarafından Oluşturulan Sağlık Verileri (PGHD – Patient Generated Healt Data) temel olarak üç kaynaktan gelir: Hastaların kendileri tarafından yapılan ölçümlere ait veriler (kilo, tansiyon, şeker vb.), hastaların kendi durumlarıyla ilgili veriler (“Ne kadar acı hissediyorsun?”, “Dün gece rahat uyuyabildin mi?”, “Bugün yiyecek ve içecek olarak neler tükettin.” vb.) ve giyilebilir teknolojiler. Büyük veriye yönelik veriler elde edilmesi istenildiği takdirde şu iki değişiklikten birisinin ya da ikisinin yapılması gerekiyor: Yüksek miktarda veri ortaya koyan değerli veri akışlarını bulmak veya veri kaynağı için toplu bir kaynak edinmek. Giyilebilir teknolojiler sağlık sektöründe her iki imkanı sunabilen bir teknoloji olarak geleceğin büyük veri teknolojisi için en önemli araç olma niteliği taşıyor.

Health6
Bu durumu doğruluğunu ortaya koymak adına 100 bin kronik hastanın yer aldığı bir topluluğu göz önünde bulundurulduğu bir örnek ele alınabilir. 100 bin hastanın 5-10 sağlık kuruluşu tarafından oluşturulan verileri olduğunu göz önünde bulunduralım. Her yıl rutin kontroller esnasında her bir hastaya ait verilerin toplam boyutu:
• 4 kan testi 4 x 500 bayt
• 4 tansiyon ölçümü 4 x 500 bayt
• 4 kilo ölçümü 4 x 500 bayt
• İki idrar tetkiki 2 x 500 bayt
• Hekim notları 10 kilobayt
• Farklı yönetim bilgileri 10 kilobayt
Toplam ~25KB
100 bin hastaya yönelik çalışmaların eksiksiz olarak gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda her yıl yaklaşık olarak 2.5 GB verinin ortaya çıkacağını söylemek mümkün. Bu tahminde yapılacak muayenelerde tıbbi görsellere ait verilerin yer almadığını ve tıbbi görsellere ait verilerin saklanmasına yönelik konuların ayrı bir konu olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor.
Ölçümlerin bağlantı kurulabilir ölçekteki giyilebilir teknolojilerle yapılması durumunu ele alalım.
Hastalar Tarafından Oluşturulan Sağlık Verilerinde her bir hasta için yıllık ortalama boyut:
• Günlük kilo ölçümü 365 x 500 bayt
• Günlük tansiyon ölçümü 365 x 500 bayt
• Hasta notları 50 kilobayt
• Giyilebilir cihaz verisi (10 Sn’lik) 3.1 M x 100 bayt
Toplam ~310 MB
Giyilebilir teknolojiler ile elde edilen sağlık verilerinin yaklaşık boyutu 310 MB olacaktır. 100 bin hasta için aynı bu örneğin geçerli olduğunu varsayarsak her yıl yaklaşık olarak 31 TB verinin ortaya çıkacağını söylemek mümkün.
Dolayısıyla giyilebilir teknolojiler ile geleneksel uygulama karşılaştırıldığında büyük verinin geleneksel yaklaşımdan 10 bin kat daha hızlı büyüdüğü söylenebilir. Büyük verinin ötesinde hastanın gerçek yaşantısıyla ilgili veri toplamanın değerinin yanında büyüyen verinin hacim ve zenginliğini göz ardı etmemek gerekiyor. Eğer bir sağlık kuruluşunda büyük veri teknolojilerine yönelik olarak veri toplama, verilerin güvenliğini sağlama ve analiz gerçekleştirme konusunda çalışıyorsanız hiçbir şeyin giyilebilir teknolojilerin sağlayacağı faydayı sağlayamayacağını bilmeniz gerekiyor.

2. Toplum sağlığı
Toplum sağlığı, sorumlu bakım, değere göre ödeme gibi söylemlerin tamamı sağlık alanında ilgili hizmete yönelik trilyonlarca liranın harcandığı tablolara karşılık gelen uygulamaları niteleyen söylemlerdir. Sağlık sektöründe çalışan her CEO toplum sağlığı ve değere göre ödeme konularında dağıtımın ne şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine ve gerçekleştirilecek dağıtımın organizasyondaki çalışmaları ne şekilde etkileyeceğine dair çalışmalar yürütür. Bu nedenle sağlık organizasyonlarında yer alan her CIO’nun hem operasyonel hem de yeni modeli destekleyecek şekilde IT sistemlerinin gereksinimlere yönelik değişimleri nasıl gerçekleştirmesi gerektiğini öğrenmesi önem taşır. Bu bağlamda toplum sağlığına yönelik çalışmaların sağlık kuruluşlarındaki operasyonları birkaç yönden etkileyeceğini söylemek mümkün. Genel olarak bakıldığında dış kaynaklı faturalandırma ve bakım ile ilgili konuların önce hastanelerden kliniklere sonrasında evlere taşınması operasyonel olarak değişim yaşanacak alanların başında geliyor.
Fakat tüm bu gelişmelerde ölçülmesi gereken bakım sisteminin işlerliğiyle ilgili araştırmaların yapılmadığı durumda toplum sağlığı yönetiminden bahsedilebilmesi mümkün olamaz. Giyilebilir teknolojilerin bu ihtiyacı karşılayabilen en uygun cihazlar olması, sağlık sektöründe çalışan ve çözüm için giyilebilir teknolojilere yönelen CIO’ları daha kritik bir duruma getiriyor. İlk uygulamalarda BYOD uygulamalarındaki benzer problemlerle karşılaşan CIO’lar gelinen aşamada bu tür problemleri büyük ölçüde çözmeyi başarmış görünüyor. Hastalarla ilgili veri toplama uygulamalarında giyilebilir teknoloji entegrasyonu söz konusu olması halinde şu anda CIO’lar için en önemli öncelik uyum, gizlilik ve veri erişimi konularında problem yaşanmaması olarak ön plana çıkıyor. İlerleyen süreçte uyum, gizlilik ve veri erişimi konularının ötesinde büyük veri uygulamalarına yönelik olarak hastanın gündelik yaşantılarıyla ilgili edinilen verilerin kalitesinin irdelenen noktalar arasında yer almaya başlayacağı söylenebilir. Tüm bu gelişmelerin ötesinde giyilebilir teknolojiler tarafından sağlanan verilerin değere göre ödeme modelleri için kilit öneme sahip olacağı ise şüphe götürmez bir gerçek.

Spotfire-Patient-Generated-Health-Data-Analytics

3. Giyilebilir teknoloji verilerindeki kolaylık
Giyilebilir teknolojilerin sağlık sektöründe kullanılmasındaki bu neden yenilikçiliğin yanında bir miktar dramatik olmasıyla ön plana çıkıyor. IT perspektifinden giyilebilir teknolojilerle edinilen verileri toplamanın ve kullanmanın kolay olduğunu söylemek mümkün. Giyilebilir cihaz üreticilerinin kolay verinin daha fazla cihaz alıcısı anlamına geleceğini göz önünde bulundurarak veri erişimini son derece kolay hale getirmesi bu durumun en önemli nedeni olarak ön plana çıkıyor. Nitekim, FitBit gibi cihaz üreticileri hali hazırda HIPAA uyumu sunuyor olması önemli detaylar arasında yer alıyor. Cihaz üreticilerinin API’leri üzerinden uyumluluk sağlaması ve birleştirilmiş mimari avantajlarını desteklemesi giyilebilir teknolojiler tarafından edinilen verilerin hızlı bir şekilde büyük veri çözümlerinin parçası haline gelmesini sağlıyor. Bu süreçte herhangi bir dönüşüme, uyumluluk konusundaki çalışmaya, entegrasyon konusunda özel bir cihaza ihtiyaç olmaması önemli avantajlar arasında yer alıyor. Ancak gelinen aşamada hastalar tarafından oluşturulan verilerin operasyonel sürece entegrasyonu hala farklı adımlar atılmasını gerektiriyor. Fakat bu sürecin CIO’nun dahil olduğu ve CIO için organizasyondaki operasyonel yöneticilerle çalışmayı mümkün kılan stratejik bir avantaj olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor.

Giyilebilir teknolojiler sağlık alanında hızlıca değişen bakım faaliyetlerinin denetlenmesi alanında kullanılabilecek mükemmel bir araç. Bakıcılık sistemi içerisinde cihazlar aracılığıyla hastalarla bağlantı kurmak daha önceleri sadece hastanede mümkün olan imkanları edinebilir. Giyilebilir teknolojilerle toplanan veriler sayesinde pek çok kuruluşun IBM gibi nesnelerin interneti alanında lider şirketlerin yardımıyla sezgisel araçlar geliştirebileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Büyük veri ve yeni analiz sistemleri ile bakıcılara yardımcı olabilecek hasta yaşantısıyla ilgili olarak anlık veriler sunulabilmesi ve farklı adımların atılmasının sağlanması mümkün olabilir.
Sonuç: Giyilebilir teknolojiler sağlık sektöründe çalışan CIO’lar için paha biçilmez bir hediye.

Categories: TEKNOLOJİ

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*